Odwrotna Notacja Polska - część 2

W poprzedniej części (Odwrotna Notacja Polska - część 1) dokonaliśmy zamiany wyrażenia w formie infiksowej na postać postfiksową (czyli formę w Odwrotnej Notacji Polskiej). W tym wpisie spróbujemy dokonać sprawdzenia poprawności nawiasów występujących w wyrażeniu infiksowym oraz obliczymy wartość wyrażenia postfiksowego. Do sprawdzenia poprawności nawiasów w wyrażeniu infiksowym użyjemy stosu (więcej na ten temat - Sprawdzanie poprawności nawiasów). Jeśli wyrażenie nie będzie poprawne pod wartość wyrażenia postfiksowego podstawimy odpowiedni napis (klasa String - "Niepoprawne nawiasy w wyrażeniu infiksowym"). Nasza metoda sprawdzająca poprawność nawiasów będzie metodą prywatną:

// metoda sprawdza poprawność nawiasów w wyrażeniu infiksowym
private boolean czyPoprawneNawiasy() {
 // tworzymy stos
 Stack<String> stos = new Stack<String>();

 // dzielimy wyrażenie infiksowe na części na podstawie separatorów
 StringTokenizer st = new StringTokenizer(wyrazenieInfiksowe, "()", true);
    
 // dopóki są elementy w wyrażeniu wejściowym
 while(st.hasMoreTokens()) {
 // pobieramy element
 String s = st.nextToken();
      
 // jeżeli znak jest nawiasem otwierającym odkładamy go na stos
 if(s.equals("(")) stos.push(s);
 // jeżeli znak jest nawiasem zamykającym porównujemy go z wartością ze stosu      
 if(s.equals(")")) {
  if (stos.isEmpty()) return false;
  if (!stos.pop().equals("(")) return false;
 }
 }
 // zwracamy true albo false (stos pusty - wszystkie nawiasy są poprawne)
 return stos.isEmpty();     
}
Po sprawdzeniu poprawności nawiasów możemy już dokonać obliczenia wartości wyrażenia postfiksowego według następującego algorytmu:
 • Inicjalizujemy stos,
 • Analizujemy wyrażenie postfiksowe od lewej do prawej strony,
 • Jeżeli element jest argumentem to odkładamy go na stos,
 • Jeżeli element jest operatorem to ściągamy ze stosu dwie wartości, wykonujemy działanie, odkładamy na stos wynik,
 • Jeżeli dotarliśmy do końca wyrażenie postfiksowego, ściągamy wartość ze stosu (jest to obliczona wartość wyrażenia postfiksowego).
Przykład obliczenia wartości wyrażenia postfiksowego:
Wyrażenie infiksowe: (4*2)+(15/3)
Wyrażenie postfiksowe: 4 2 * 15 3 / + 

kolejny znak stos operacja
   4     4    odkładamy na stos
   2     4 2   odkładamy na stos
   *     8    ściągamy ze stosu dwie wartości i obliczamy
            wartość wyrażenia(4*2), odkładamy ją na stos
   15     8 15  odkładamy na stos
   3     8 15 3 odkładamy na stos
   /     8 5   ściągamy ze stosu dwie wartości i obliczamy
            wartość wyrażenia(15/3), odkładamy ją na stos
   +     13   ściągamy ze stosu dwie wartości i obliczamy
            wartość wyrażenia(8+5), odkładamy ją na stos
            ściągamy ze stosu wynik końcowy (13)

Obliczona wartość wyrażenia postfiksowego: 13
Poniżej metoda obliczająca wartość wyrażenia postfiksowego. Operujemy na wartościach typu double.
// metoda oblicza wartość wyrażenia postfiksowego
private double oblicz() {
 
 // tworzymy pusty stos
 Stack<Double> stos = new Stack<Double>();
    
 // dzielimy wyrażenie postfiksowe na elementy na podstawie spacji
 StringTokenizer st = new StringTokenizer(wyrazeniePostfiksowe, " ");
    
 // dopóki są elementy w wyrażeniu wejściowym
 while(st.hasMoreTokens()) {
 // pobieramy element
 String s = st.nextToken();
 
 // jeśli element nie jest operatorem (czyli jest wartością)
 if (!s.equals("+") && !s.equals("*") && !s.equals("-") && !s.equals("/")) {
  // zamieniamy łańcuch na liczbę
  double wartosc = Double.parseDouble(s);
  // odkładamy wartość na stos
  stos.push(wartosc);
 }
 else {
  // jeśli element jest operatorem ściągamy dwie wartości ze stosu
  double wartosc1 = stos.pop();
  double wartosc2 = stos.pop();
  // w zależności od operatora obliczamy wynik i odkładamy go na stos
  switch(s.charAt(0)) {
  case '*': {stos.push(wartosc2 * wartosc1); break;}
  case '+': {stos.push(wartosc2 + wartosc1); break;}
  case '-': {stos.push(wartosc2 - wartosc1); break;}
  case '/': {stos.push(wartosc2 / wartosc1); break;}
  }
 }
 }
 // zwracamy końcowy wynik
 return stos.pop();
}
Cała klasa OdwrotnaNotacjaPolska:
// wykorzystujemy klasy Scanner, Stack<E> oraz StringTokenizer z pakietu java.util
import java.util.*; 
/**
 * Odwrotna Notacja Polska
 * Zamiana wyrażeń infiksowych na postfiksowe
 * @author kodatnik.blogspot.com
 */
public class OdwrotnaNotacjaPolska {
 // pola klasy
 private String wyrazenieInfiksowe;
 private String wyrazeniePostfiksowe; 
 private double wynik;  
 
 // konstruktor dokonuje przypisania polom wyrażeń
 public OdwrotnaNotacjaPolska(String wyrazenie) {
 this.wyrazenieInfiksowe = wyrazenie;
 wyrazeniePostfiksowe = "";
 wynik = 0.0;
 if(!czyPoprawneNawiasy())
  wyrazeniePostfiksowe = "Niepoprawne nawiasy w wyrażeniu infiksowym";
 else {
  // wywołujemy metodę dokonującą konwersji
  infiksNaPostfiks();
  wynik = oblicz();
 }  
 }

 // metoda zwraca wyrażenie w formie infiksowej
 public String pobierzWyrazenieInfiksowe() {
 return wyrazenieInfiksowe;
 }

 // metoda zwraca wyrażenie w formie postfiksowej
 public String pobierzWyrazeniePostfiksowe() {
 return wyrazeniePostfiksowe;
 }
 
 // metoda zwraca obliczoną wartość wyrażenia postfiksowego
 public double pobierzWynik() {
 return wynik;
 }
 
 // metoda sprawdza poprawność nawiasów w wyrażeniu infiksowym
 private boolean czyPoprawneNawiasy() {
 // tworzymy stos
 Stack<String> stos = new Stack<String>();

 // dzielimy wyrażenie infiksowe na części na podstawie separatorów
 StringTokenizer st = new StringTokenizer(wyrazenieInfiksowe, "()", true);
    
 // dopóki są elementy w wyrażeniu wejściowym
 while(st.hasMoreTokens()) {
  // pobieramy element
  String s = st.nextToken();
      
  // jeżeli znak jest nawiasem otwierającym odkładamy go na stos
  if(s.equals("(")) stos.push(s);
  // jeżeli znak jest nawiasem zamykającym porównujemy go z wartością ze stosu      
  if(s.equals(")")) {
  if (stos.isEmpty()) return false;
  if (!stos.pop().equals("(")) return false;
  }
 }
 // zwracamy true albo false (stos pusty - wszystkie nawiasy są poprawne)
 return stos.isEmpty();     
 }

 // metoda konwertuje wyrażenie w postaci infiksowej na postfiksową
 // wynik operacji jest zapisywany w polu wyrazeniePostfiksowe
 private void infiksNaPostfiks() {
    
 // tworzymy pusty stos
 Stack<String> stos = new Stack<String>();
    
 // dzielimy wyrażenie infiksowe na części na podstawie separatorów
 StringTokenizer st = new StringTokenizer(wyrazenieInfiksowe, "+-*/()", true);
    
 // dopóki są elementy w wyrażeniu wejściowym
 while(st.hasMoreTokens()) {
  // pobieramy element
  String s = st.nextToken();
     
  // jeżeli element jest operatorem
  if( s.equals("+") || s.equals("*") || s.equals("-") || s.equals("/")) {
  // sprawdzamy priorytety
  while(!stos.empty() && priorytet(stos.peek()) >= priorytet(s)) 
   wyrazeniePostfiksowe += stos.pop() + " ";
  // odkładamy operator na stos
  stos.push(s);
  }
  // jeżeli element jest nawiasem otwierającym
  else if(s.equals("(")) stos.push(s);
  // jeżeli element jest nawiasem zamykającym
  else if(s.equals(")")) {
  // ściągamy operatory ze stosu, aż do nawiasu otwierajęcego
  while(!stos.peek().equals("(")) wyrazeniePostfiksowe += stos.pop() + " ";
  // ściągamy nawias otwierający
  stos.pop();
  }
  // jeżeli element nie jest operatorem ani nawiasem dodajemy go do wyrażenia postfiksowego
  else wyrazeniePostfiksowe += s + " ";
 }
 // ściągamy ze stosu pozostałe operatory i dodajemy je do wyrażenia postfiksowego
 while(!stos.empty()) wyrazeniePostfiksowe += stos.pop() + " ";
    
 } 
 
 // metoda zwraca priorytet operatora
 public static int priorytet(String operator) {
 // dla '+' i '-' zwracamy 1
 if(operator.equals("+") || operator.equals("-")) return 1;
 // dla '*' i '/' zwracamy 2
 else if(operator.equals("*") || operator.equals("/")) return 2;
 // dla pozostałych 0
 else return 0;
 }
 
 // metoda oblicza wartość wyrażenia postfiksowego
 private double oblicz() {
 
 // tworzymy pusty stos
 Stack<Double> stos = new Stack<Double>();
    
 // dzielimy wyrażenie postfiksowe na elementy na podstawie spacji
 StringTokenizer st = new StringTokenizer(wyrazeniePostfiksowe, " ");
    
 // dopóki są elementy w wyrażeniu wejściowym
 while(st.hasMoreTokens()) {

  // pobieramy element
  String s = st.nextToken();
 
  // jeśli element nie jest operatorem (czyli jest wartością)
  if (!s.equals("+") && !s.equals("*") && !s.equals("-") && !s.equals("/")) {
  // zamieniamy łańcuch na liczbę
  double wartosc = Double.parseDouble(s);
  // odkładamy wartość na stos
  stos.push(wartosc);
  }
  else {
  // jeśli element jest operatorem ściągamy dwie wartości ze stosu
  double wartosc1 = stos.pop();
  double wartosc2 = stos.pop();
  // w zależności od operatora obliczamy wynik i odkładamy go na stos
  switch(s.charAt(0)) {
   case '*': {stos.push(wartosc2 * wartosc1); break;}
   case '+': {stos.push(wartosc2 + wartosc1); break;}
   case '-': {stos.push(wartosc2 - wartosc1); break;}
   case '/': {stos.push(wartosc2 / wartosc1); break;}
  }
  }
 }
 // zwracamy końcowy wynik
 return stos.pop();
 }
 
 // metoda zwraca nam łańcuch tekstowy z wyrażeniem 
 // w formie postfiksowej, oraz wynik
 public String toString() {
 return wyrazeniePostfiksowe + "\nWynik: " + wynik;
 }
}
Poniżej przykład wykorzystania klasy.
public class TestONP {
 public static void main(String args[]) {

 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 System.out.print ("Podaj wyrażenie infiksowe: " );
 
 // pobieramy od użytkownika wyrażenie
 String wyrazenie = sc.nextLine();

 // tworzymy nowy obiekt klasy OdwrotnaNotacjaPolska 
 // i przekazujemy do konstruktora pobrane od użytkownika wyrażenie
 OdwrotnaNotacjaPolska onp = new OdwrotnaNotacjaPolska(wyrazenie);

 // wyświetlamy wyrażenie w postaci postfiksowej
 System.out.println ("Wyrażenie postfiksowe: " + onp);
 }
}
Wyniki działania aplikacji:
Podaj wyrażenie infiksowe: (4*2)+(15/3)
Wyrażenie postfiksowe: 4 2 * 15 3 / + 
Wynik: 13.0
Podaj wyrażenie infiksowe: (3+4)*2)
Wyrażenie postfiksowe: Niepoprawne nawiasy w wyrażeniu infiksowym
Podaj wyrażenie infiksowe: ((1+2)-2.5)*8/2
Wyrażenie postfiksowe: 1 2 + 2.5 - 8 * 2 / 
Wynik: 2.0
Nasza klasa nie obsługuje poprawnie sytuacji wyjątkowych oraz ma małą liczbę operatorów (można się pokusić o dodanie operacji potęgowania, pierwiastkowania czy też funkcji trygonometrycznych).


0 Komentarzy - Odwrotna Notacja Polska - część 2

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty