Gra w życie

Gra w życie to przykład automatu komórkowego wymyślonego przez matematyka Johna Conwaya. Gra jest prowadzona w macierzy elementów, komórek. Każda z komórek może być żywa lub martwa. O stanie komórki w kolejnym etapie gry decyduje kilka zasad.

 • jeśli komórka jest martwa i ma dokładnie trzech sąsiadów żywych, staje się żywą
 • jeśli komórka jest żywa i ma dwóch lub trzech sąsiadów żywych, żyje dalej
 • jeśli komórka jest żywa i ma jednego lub mniej sąsiadów lub więcej niż trzech sąsiadów żywych, umiera (odpowiednio z samotności i przeludnienia).
Poniżej prosta implementacja Gry w życie. Podstawowym założeniem jest wykorzystanie macierzy przechowującej typ logiczny. Komórki żywe to elementy z wartościami true, a martwe z wartościami false. Po każdym etapie rozwoju wyświetlana jest plansza z aktualnym stanem naszej populacji komórek. Przejście do następnego etapu to naciśnięcie klawisza Enter, dowolny znak - koniec gry.
import java.util.Scanner;

/**
 * Prosta implementacja Gry w życie
 * @author kodatnik.blogspot.com
 */
public class GraWZycie {

 // stałe symbolizujące żywą i martwą komórkę
 private final char ZYWA = '#';
 private final char MARTWA = '.';
 // pola przechowujące rozmiar naszej planszy
 private int wiersze;
 private int kolumny;
 // deklaracja macierzy z planszą gry
 private boolean[][] plansza;

 // konstruktor, podajemy liczbę wierszy i kolumn planszy
 public GraWZycie(int wiersze, int kolumny) {
 // inicjalizujemy pola naszej klasy
 this.wiersze = wiersze;
 this.kolumny = kolumny;
 // tworzymy odpowiednią macierz, domyślnie wypełniona jest ona wartościami false
 plansza = new boolean[wiersze][kolumny];
 }

 // metoda pokazująca planszę na ekranie
 public void pokazPlansze(){
 // wyświetlamy każdy element planszy, w zależności od zawartości na ekranie pojawi się odpowiedni znak
 for(boolean wiersz[] : plansza){
  for(boolean element : wiersz)
  System.out.print((element) ? ZYWA : MARTWA);
  System.out.println();
 }
 }

 // przykładowa metoda uzupełniająca planszę populacją początkową
 public void utworzDaneTestowe() {
 // tworzymy populację początkową (standardowy Exploder)
 plansza[5][5] = true; plansza[5][7] = true; plansza[5][9] = true;
 plansza[6][5] = true; plansza[6][9] = true;
 plansza[7][5] = true; plansza[7][9] = true;
 plansza[8][5] = true; plansza[8][9] = true;
 plansza[9][5] = true; plansza[9][7] = true; plansza[9][9] = true;
 }

 // metoda zwraca liczbę żywych sąsiadów konkretnej komórki
 // w wywołaniu podajemy współrzędne komórki
 private int liczbaSasiadow(int x, int y) {

 // zmienna przechowująca liczbę sąsiadów
 int sasiedzi = 0;

 // sprawdzamy komórki na około naszej
 for(int i = x-1; i <= x+1; i++) {
  // jeżeli przekraczamy zakres planszy (wiersz) idziemy dalej
  if(i < 0 || i > wiersze-1) continue;
  for(int j = y-1; j <= y+1; j++) {
  // jeżeli przekraczamy zakres planszy (kolumna), lub jesteśmy w komórce(x,y) idziemy dalej
  if(j < 0 || j > kolumny-1 || (i == x && j == y)) continue;
  // jeśli sąsiad jest żywy to zwiększamy naszą zmienną
  if(plansza[i][j]) sasiedzi++;
  }
 }
 // zwracamy zmienną
 return sasiedzi;
 }

 // metoda sprawdza czy dana komórka będzie żywa czy też martwa w następnym etapie
 // w wywołaniu podajemy współrzędne komórki
 private boolean ewolucja(int x, int y) {

 // sprawdzamy liczbę żywych sąsiadów
 int sasiedzi = liczbaSasiadow(x, y);

 // jeżeli nasza komórka jest żywa
 if(plansza[x][y]) {
  // jeśli liczba sąsiadów jest mniejsza lub równa jeden lub większa od trzech to nasza komórka będzie martwa
  if(sasiedzi <= 1 || sasiedzi > 3) return false;
  // jeśli liczba sąsiadów jest równa trzy lub dwa to nasza komórka będzie żywa
  if(sasiedzi == 3 || sasiedzi == 2) return true;
 } else {
  // jeśli nasza komórka jest martwa i ma dokładnie trzech żywych sąsiadów to będzie żyła
  if(sasiedzi == 3) return true;
 }
 // w każdym innym przypadku zwracamy fałsz (komórka jest martwa)
 return false;
 }

 // metoda tworzy następną populację/pokolenie komórek
 public void nastepnePokolenie() {
 // tworzymy planszę tymczasową o takim samy rozmiarze jak nasza
 boolean[][] planszaTymczasowa = new boolean[wiersze][kolumny];

 // uzupełniamy nową planszę wartościami na podstawie ogólnych zasad
 for(int i = 0; i < wiersze; i++)
  for(int j = 0; j < kolumny; j++) 
  planszaTymczasowa[i][j] = ewolucja(i, j);

 // nasza główna plansza staje się planszą tymczasową
 plansza = planszaTymczasowa;
 }

 public static void main(String[] args) {

 // wyświetlamy napisy informacyjne
 System.out.println("Gra w życie - [Enter] generuje następne pokolenie, dowolny znak i [Enter] kończy grę.");

 // obsługujemy wejście
 Scanner sc = new Scanner(System.in);

 // tworzymy nowy obiekt przekazując do konstruktora rozmiar planszy
 GraWZycie gra = new GraWZycie(15, 15);
 // wypełniamy naszą planszę wartościami testowymi
 gra.utworzDaneTestowe();
 // wyświetlamy planszę na ekranie
 gra.pokazPlansze();

 // dopóki użytkownik będzie naciskał klawisz Enter
 while(sc.nextLine().equals("")) {
  // generujemy następne pokolenie
  gra.nastepnePokolenie();
  // wyświetlamy go na ekranie
  gra.pokazPlansze();
 }
 }
}
Pojawianie się następnych etapów naszej populacji może odbywać się automatycznie (bez konieczności naciskania klawisza Enter). Poniżej zmodyfikowana wersja pętli while z metody main. Mankamentem tego rozwiązania jest to, iż zakończenie programu odbywa się jedynie poprzez jego przerwanie np. za pomocą kombinacji Ctrl+C.
while(true) {
 gra.nastepnePokolenie();
 gra.pokazPlansze();
 try {
 Thread.sleep(300); // długość pauzy w milisekundach
 } catch (Exception e) {}
}
Uruchomiona aplikacja, początkowa populacja:
Gra w życie - [Enter] generuje następne pokolenie, dowolny znak i [Enter] kończy grę.
...............
...............
...............
...............
...............
.....#.#.#.....
.....#...#.....
.....#...#.....
.....#...#.....
.....#.#.#.....
...............
...............
...............
...............
...............
Populacja w następnych etapach:
...............
...............
...............
...............
...............
......#.#......
....##...##....
....###.###....
....##...##....
......#.#......
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.....#...#.....
....#.....#....
...#..#.#..#...
....#.....#....
.....#...#.....
...............
...............
...............
...............
...............
Gra wygląda znacznie lepiej w środowisku graficznym ;)


2 Komentarze - Gra w życie

programowanie java, c++, pascal pisze...

Pierwszy raz widze gre w zycie w konsoli ;) ale dobra robota

Najlepszekasyno pisze...

To jest interesująco zobaczyć grę od strony programowania.

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty