Odwrotna Notacja Polska - część 1

Odwrotna Notacja Polska to sposób zapisu wyrażeń arytmetycznych za pomocą notacji postfiksowej. Standardowa notacja, z której korzystamy na codzień to notacja infiksowa, argument operator argument (np. 3 + 4). Notacja postfiksowa nie zmienia kolejności argumentów, natomiast zmienia położenie operatorów (występują one po argumentach, których dotyczą). Przykładowy zapis w notacji postfiksowej wyglada tak: 3 4 +. Taki sposób zapisu jest o wiele łatwiejszy do analizy poprawności wyrażenia jak i do jego obliczenia. Wykorzystując stos w prosty sposób możemy dokonać zamiany wyrażenia z postaci infiksowej na postać postfiksową. Algorytm zamiany jest następujący:

 • Inicjalizujemy stos,
 • Analizujemy wyrażenie infiksowe od lewej do prawej strony,
 • Jeżeli element jest argumentem to dodajemy go do wyrażenia postfiksowego,
 • Jeżeli element jest operatorem i stos jest pusty to odkładamy go na stos,
 • Jeżeli element jest operatorem i stos nie jest pusty to sprawdzamy co jest na wierzchołku stosu i porównujemy z odczytanym elementem. Jeśli operator ze stosu ma mniejszy lub równy priorytet z naszym znakiem to wstawiamy odczytany element na stos, jeśli nie to ściągamy operator ze stosu i dodajemy go do wyrażenia postfiksowego oraz odkładamy odczytany element na stos.
 • Jeśli nie ma więcej elementów w wyrażeniu infiksowym to ściągamy ze stosu (o ile nie jest pusty)znajdujące się tam operatory i dodajemy je do wyrażenia postfiksowego.
Przykład zamiany wyrażenia infiksowego na postfiksowe:
Wyrażenie infiksowe: 4 * 2 + 7 / 8

Kolejny znak    Stos   Wyrażenie postfiksowe
   4                 4
   *       *          4
   2       *          4 2
   +       +          4 2 *
   7       +          4 2 * 7
   /       + /         4 2 * 7
   8       + /         4 2 * 7 8
                    4 2 * 7 8 / +

Wyrażenie postfiksowe: 4 2 * 7 8 / +
Dla wyrażeń posiadających nawiasy postępujemy według następującego algorytmu:
 • Jeżeli odczytany znak jest nawiasem otwierającym to umieszczamy go na stosie,
 • Jeżeli odczytany znak jest nawiasem zamykającym to ściągamy ze stosu, aż do napotkania nawiasu otwierającego operatory i dodajemy do wyrażenia postfiksowego,
 • Ściągamy ze stosu nawias otwierający.
Przykład zamiany wyrażenia infiksowego z nawiasami na wyrażenie postfiksowe:
Wyrażenie infiksowe: ( 1 + 2 ) * 3

Kolejny znak    Stos   Wyrażenie postfiksowe 
   (       (
   1       (          1
   +       ( +         1
   2       ( +         1 2
   )                 1 2 +
   *       *          1 2 +
   3       *          1 2 + 3
                    1 2 + 3 *

Wyrażenie postfiksowe: 1 2 + 3 *
Poniżej prosta klasa dokonująca konwersji wyrażeń z postaci infiksowej na postfiksową z wykorzystaniem powyższego algorytmu. Jako stos wykorzystałem klasę biblioteczną Stack. Podział danych wejściowych odbywa się za pomocą klasy StringTokenizer (więcej o tej klasie tu Podział łańcucha na części). Dodatkowo metoda priorytet(String) zwraca priorytet dla poszczególnych operatorów.
// wykorzystujemy klasy Scanner, Stack oraz StringTokenizer z pakietu java.util
import java.util.*; 
/**
 * Odwrotna Notacja Polska
 * Zamiana wyrażeń infiksowych na postfiksowe
 * @author kodatnik.blogspot.com
 */
public class OdwrotnaNotacjaPolska {
 // pola klasy
 private String wyrazenieInfiksowe;
 private String wyrazeniePostfiksowe; 
 
 // konstruktor dokonuje przypisania polom wyrażeń
 public OdwrotnaNotacjaPolska(String wyrazenie) {
 wyrazenieInfiksowe = wyrazenie;
 wyrazeniePostfiksowe = "";
 // wywołujemy metodę dokonującą konwersji
 infiksNaPostfiks();
 }

 // metoda konwertuje wyrażenie w postaci infiksowej na postfiksową
 // wynik operacji jest zapisywany w polu wyrazeniePostfiksowe
 private void infiksNaPostfiks() {
    
 // tworzymy pusty stos
 Stack<String> stos = new Stack<String>();
    
 // dzielimy wyrażenie infiksowe na części na podstawie separatorów
 StringTokenizer st = new StringTokenizer(wyrazenieInfiksowe, "+-*/()", true);
    
 // dopóki są elementy w wyrażeniu wejściowym
 while(st.hasMoreTokens()) {

  // pobieramy element
  String s = st.nextToken();
     
  // jeżeli element jest operatorem
  if( s.equals("+") || s.equals("*") || s.equals("-") || s.equals("/")) {
  // sprawdzemy priorytety
  while(!stos.empty() && priorytet(stos.peek()) >= priorytet(s)) 
   wyrazeniePostfiksowe += stos.pop() + " ";
   // odkładamy operator na stos
  stos.push(s);
  }
  // jeżeli element jest nawiasem otwierającym
  else if(s.equals("(")) stos.push(s);
  // jeżeli element jest nawiasem zamykającym
  else if(s.equals(")")) {
  // ściągamy operatory ze stosu, aż do nawiasu otwierajęcego
  while(!stos.peek().equals("(")) wyrazeniePostfiksowe += stos.pop() + " ";
  // ściągamy nawias otwierający
  stos.pop();
  }
  // jeżeli element nie jest operatorem ani nawiasem dodajemy go do wyrażenia postfiksowego
  else wyrazeniePostfiksowe += s + " ";
 }
 // ściągamy ze stosu pozostałe operatory i dodajemy je do wyrażenia postfiksowego
 while(!stos.empty()) wyrazeniePostfiksowe += stos.pop() + " ";
 } 
 
 // metoda zwraca priorytet operatora
 public static int priorytet(String operator) {
 // dla + i - zwracamy 1
 if(operator.equals("+") || operator.equals("-")) return 1;
 // dla * i / zwracamy 2
 else if(operator.equals("*") || operator.equals("/")) return 2;
 // dla pozostałych 0
 else return 0;
 }
 
 // metoda zwraca nam łańcuch tekstowy z wyrażeniem w formie postfiksowej
 public String toString() {
 return wyrazeniePostfiksowe;
 }

 public static void main(String args[]) {

 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 System.out.print ("Podaj wyrażenie infiksowe: " );
 
 // pobieramy od użytkownika wyrażenie
 String wyrazenie = sc.nextLine();

 // tworzymy nowy obiekt klasy OdwrotnaNotacjaPolska 
 // i przekazujemy do konstruktora pobrane od użytkownika wyrażenie
 OdwrotnaNotacjaPolska onp = new OdwrotnaNotacjaPolska(wyrazenie);

 // wyświetlamy wyrażenie w postaci postfiksowej
 System.out.println ("Wyrażenie postfiksowe: " + onp);
 }
}
Wynik działania aplikacji:
Podaj wyrażenie infiksowe: (4+2)*(3-1)
Wyrażenie postfiksowe: 4 2 + 3 1 - * 
Dodatkowo możemy jeszcze sprawdzać poprawność nawiasów w podanym przez użytkownika wyrażeniu infiksowym (zobacz: Sprawdzanie poprawności nawiasów). W kolejnej części spróbujemy obliczyć wartość wyrażenia w postaci postfiksowej.

2 Komentarze - Odwrotna Notacja Polska - część 1

Cristanov pisze...

Fajne to działa, ale co z liczbami ujemnymi?

Anonimowy pisze...

Negacja?

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty