Sortowanie szybkie - QuickSort

Sortowanie szybkie działa na zasadzie podziału tablicy na dwie części. Jedna z nich zawiera elementy o wartościach mniejszych, a druga elementy o wartościach większych od wartości elementu dzielącego (ang. pivot). Jako element dzielący można wybrać element środkowy, element pierwszy lub element ostatni. Każda z części tak podzielonej tablicy jest poddawana od nowa algorytmowi sortowania szybkiego.
/**
 * Sortowanie szybkie - QuickSort
 * @author kodatnik.blogspot.com 
 */ 
public class SortowanieSzybkie {
 // metoda zamienia miejscami elementy o indeksach i oraz j
 // w tablicy przekazanej jako parametr
 private static void zamien(int[] wejscie, int i, int j) {
 int temp = wejscie[i];
 wejscie[i] = wejscie[j];
 wejscie[j] = temp;
 } 
 
 // metoda dzieli tablicę (od indeksu p do indeksu k) na dwie części
 // - elementy mniejsze od wybranego elementu
 // - elementy większe od wybranego elementu
 private static int podzial(int[] wejscie, int p, int k) {
 
 // wybieramy element wg którego będziemy dzielić
 // np. element ostatni
 int element = wejscie[k];
 
 // ustalamy zakres na którym będziemy operować
 int i = p; 
 int j = k - 1;
 
 // pętla wyszukuje kolejne elementy większe i mniejsze od 
 // elementu dzielącego (zmienna element)
 while(i <= j) {
  while (wejscie[i] <= element && i < k) i++;
  while (wejscie[j] > element && j > p) j--;
  
  // jeśli elementy są na niewłaściwych pozycjach zamieniamy je
  if (i < j) zamien(wejscie, i, j);
  // jeśli indeksy się zrównają kończymy pętlę
  if (i == j) break;
 }
  
 // na końcu wstawiamy element dzielący na właściwą pozycję
 zamien(wejscie, i, k);
  
 // i zwracamy tę pozycję
 return i;
 } 
 
 // metoda sortuje elementy tablicy przekazanej jako parametr
 // dodatkowo w jej wywołaniu podajemy indeks pierwszego i ostatniego elementu
 public static void sortowanieSzybkie(int[] wejscie, int i, int j) {

 // jeśli indeksy są równe lub niepoprawne zakończ działanie
 if ( j <= i ) return;

 // dzielimy tablicę na części, indeks miejsca podziału zapisujemy w zmiennej os (oś)
 int os = podzial(wejscie, i, j);
 
 // rekurencyjnie dokonujemy posortowania lewej i prawej części naszej tablicy
 sortowanieSzybkie(wejscie, i, os-1);
 sortowanieSzybkie(wejscie, os+1, j); 
 }  
 
 // metoda wyświetla zawartość tablicy przekazanej jako parametr na ekranie
 public static void pokazTablice(int[] wejscie) {
 // każdy element znajdujący się w tablicy wyświetlamy na ekranie
 for(int x : wejscie) System.out.print (x + " ");
 System.out.println ();
 }

 public static void main(String[] args) {
 // tworzymy tablicę wypełniając ją od razu danymi
 int[] tablica = {4, 6, 1, 2, 3, 8, 7, 9, 5};
 
 // wyświetlamy tablicę na ekranie
 pokazTablice(tablica);
 // sortujemy tablicę
 sortowanieSzybkie(tablica, 0, tablica.length-1);
 // wyświetlamy posortowaną tablicę na ekranie
 pokazTablice(tablica); 
 }
}
Optymalizacja algorytmu polega na właściwym doborze elementu dzielącego. Najczęściej dokonuje się tego poprzez jego losowy wybór, bądź też wyznaczenie mediany z rozpatrywanych elementów.
Uruchomiona aplikacja:
4 6 1 2 3 8 7 9 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 


2 Komentarze - Sortowanie szybkie - QuickSort

Anonimowy pisze...

Moim zdaniem ten fragment:
29.while(i <= j) {
30.while (wejscie[i] < element) i++;
31.while (wejscie[j] > element && j > p) j--;
powinien chyba wyglądać tak:
29.while(i <= j) {
30.while (wejscie[i] <= element && i < k) i++;
31.while (wejscie[j] > element && j > p) j--;
Powyższy kod nie powinien zadziałać na przykład dla
int [] tablica = {14, 12, 9, 2, 0, 2, 2, 7, 5, 11};

Devon pisze...

@Anonimowy: Racja, poprawiłem. Dzięki.

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty