Lista powiązana - własna implementacja

Lista powiązana (ang. linked list) to struktura dynamiczna, której każdy element tak zwany węzeł (ang. node) posiada określoną wartość (lub wartości) oraz referencję do kolejnego węzła. Chcemy napisać prostą listę przechowującą wartości typu String (łańcuchy tekstowe). Pierwszą czynnością jest napisanie odpowiedniej klasy, na podstawie której będziemy tworzyć węzły.

/**
 * Węzeł - element listy 
 * @author kodatnik.blogspot.com
 */
class Wezel {
 // łańcuch tekstowy
 private String napis;
 // referencja do kolejnego elementu/węzła
 private Wezel nastepny;
 
 // konstruktor domyślny, "zerujemy" pola
 public Wezel() {
 this(null, null);
 }
 
 // konstruktor dwuparametrowy
 public Wezel(String napis, Wezel nastepny) {
 // przypisujemy polu napis wartość parametru
 this.napis = napis;
 // przypisujemy polu nastepny wartość parametru 
 this.nastepny = nastepny;
 }
 
 // metoda zwraca pole nastepny (dostępowa)
 public Wezel pobierzNastepny() {
 return nastepny;
 }
 
 // metoda ustawia pole nastepny (modyfikująca)
 public void ustawNastepny(Wezel nastepny) {
 this.nastepny = nastepny;
 }
 
 // metoda zwraca pole napis (dostępowa)
 public String pobierzNapis() {
 return napis;
 }

 // metoda ustawia pole napis (modyfikująca)
 public void ustawNapis(String napis) {
 this.napis = napis;
 } 
 
 // zwraca "węzeł" w formie łańucha tekstowego (pole napis)
 public String toString() {
 return napis;
 }
}
Mając gotową klasę dla węzłów, tworzymy klasę odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie listy. Nasza lista będzie listą jednostronną (dostęp możliwy tylko z jednego miejsca - początku listy).
/**
 * Lista powiązana 
 * Przykład listy jednostronnej, jednokierunkowej, 
 * przechowującej łańcuchy tekstowe 
 * @author kodatnik.blogspot.com
 */
public class ListaPowiazana {

 // początek listy
 private Wezel poczatek;
 // liczba elementów
 private int rozmiar;
 
 // konstruktor domyślny, "zerujemy" pola
 public ListaPowiazana () {
 poczatek = null;
 rozmiar = 0;
 }
 
 // metoda wstawia na początek listy nowy węzeł z wartością przekazaną jako parametr
 public void wstawNaPoczatek(String napis) {
 // tworzymy nowy węzeł oraz zmieniamy referencję początku listy
 poczatek = new Wezel(napis, poczatek);
 // zwiększamy rozmiar listy (liczbę elementów)
 rozmiar++;
 }
 
 // metoda usuwa i zwraca węzeł znajdujący się na początku listy
 public Wezel usunZPoczatku() {
 // jeśli lista jest pusta zwracamy null
 if(czyPusta()) return null;

 // zapamiętujemy referencję początku listy
 Wezel temp = poczatek;
 // zmieniamy referencję początku listy na następny węzeł
 poczatek = poczatek.pobierzNastepny();
 // zmniejszamy rozmiar listy
 rozmiar--;
 // zwracamy zapamiętany początek listy (usunięty węzeł)
 return temp; 
 }
 
 // metoda sprawdza czy lista jest pusta
 public boolean czyPusta() {
 // zwracamy prawdę lub fałsz
 return (poczatek == null);
 }
 
 // metoda czyści listę "zerując" pola
 public void wyczysc() {
 poczatek = null;
 rozmiar = 0;
 }
 
 // metoda zwraca rozmiar listy (liczbę jej elementów)
 public int pobierzRozmiar() {
 return rozmiar;
 }
 
 // metoda wyświetla zawartość listy
 public void wyswietl() {
 //zapamiętujemy początek listy
 Wezel temp = poczatek;
 // wyświetlamy komunikat
 System.out.print ("Początek -> ");
 // dopóki referencja jest różna od null
 while( temp != null ) {
  // wyświetlamy węzeł (zadziała metoda toString() z klasy Wezel)
  System.out.print (temp + " -> ");
  // przechodzimy do następnego węzła
  temp = temp.pobierzNastepny();
 }
 // wyświetlamy null (dla oznaczenia końca listy)
 System.out.println(temp);
 }
 
 // metoda zwraca listę w formie łańcucha tekstowego
 // inny sposób wyświetlenia listy
 public String toString() {
 // tworzymy zmienną przechowującą łańcuch wyjściowy
 String wyjscie = "";
 //zapamiętujemy początek listy
 Wezel temp = poczatek;
 // dopóki referencja jest różna od null 
 while( temp != null ) {
  // dodajemy zawartość węzła (zadziała metoda toString() z klasy Wezel) do zmiennej
  wyjscie += temp + " ";
  // przechodzimy do następnego węzła
  temp = temp.pobierzNastepny();
 }
 // zwracamy łańcuch tekstowy
 return wyjscie;
 }
}
Sprawdźmy działanie listy dodając do niej przykładowe elementy.
public class TestListyPowiazanej {
 public static void main(String args[]) {
  
 // tworzymy listę powiązaną
 ListaPowiazana lista = new ListaPowiazana();
 
 // dodajemy elementy do listy
 lista.wstawNaPoczatek("Kasia");
 lista.wstawNaPoczatek("Marek"); 
 lista.wstawNaPoczatek("Dorota");  
 lista.wstawNaPoczatek("Olga");  
 // wyświetlamy listę
 lista.wyswietl();
 // wyświetlamy rozmiar listy
 System.out.println ("Liczba elementów listy: " + lista.pobierzRozmiar());
 // usuwamy jeden element
 System.out.println ("Usuwamy element: " + lista.usunZPoczatku());
 // wyświetlamy listę 
 lista.wyswietl(); 
 }
}
Uruchomiona aplikacja:
Początek -> Olga -> Dorota -> Marek -> Kasia -> null
Liczba elementów listy: 4
Usuwamy element: Olga
Początek -> Dorota -> Marek -> Kasia -> null
Powyższą klasę możemy z powodzeniem wykorzystać do implementacji w pełni dynamicznego stosu. Rozwiązane z wykorzystaniem tablic przedstawiłem w poście: Stos - implementacja tablicowa.

1 Komentarz - Lista powiązana - własna implementacja

kadoel pisze...

Spróbuj dodać grafikę. Czyli przedstawienie graficzne listy powiązanej, mogło by posłużyć w celach edukacyjnych. Największe problemy implementacyjne sprawia chyba język C i jego kochane wskaźniki.

Prześlij komentarz

Możesz użyć niektórych tagów HTML, takich jak <b>, <i>, <u>, <a> Nie spamuj :)

Popularne posty